Про призначення у 2021 році іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук

Верховна Рада України постановляє:

1. Відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук» та подання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій призначити у 2021 році 30 іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук із щомісячною виплатою кожної у розмірі п’яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 1 січня 2021 року:

Апостолову Станіславу Сергійовичу – доктору фізико-математичних наук, завідувачу відділу Інституту радіофізики та електроніки ім.

О. Я. Усикова Національної академії наук України (далі – НАН України) на виконання наукової (науково-технічної) роботи: «Електронний та електромагнітний магнітотранспорт у провідних та надпровідних наносистемах»;

Беспаловій Ірині Ігорівні – доктору технічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: «Створення багатофункціональних наноструктурованих матеріалів для біомедичних потреб та технічних застосувань»;

Дембіцькому Сергію Сергійовичу – доктору соціологічних наук, провідному науковому співробітнику Інституту соціології НАН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: «Міжособистісна політико-психологічна напруженість в Україні: джерела та ефекти»;

Демуз Інні Олександрівні – доктору історичних наук, головному науковому співробітнику Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: «Сільськогосподарські та природничі наукові товариства України у соціокультурному просторі ХІХ – початку ХХI ст.: трансформаційні тенденції та закономірності розвитку»;

Долінській Ірині Ярославівні – доктору технічних наук, старшому науковому співробітнику Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: «Розроблення методів прогнозування залишкового ресурсу труб нафтогазопроводів з урахуванням їх маневрового режиму експлуатації і деградації матеріалів»;

Іващишину Федору Олеговичу – доктору технічних наук, старшому науковому співробітнику Національного університету «Львівська політехніка» Міністерства освіти і науки України (далі – МОН України) на виконання наукової (науково-технічної) роботи: «Гетерофазні нанокомпозити із квантовими механізмами генерування та накопичення електричної енергії»;

Ільницькому Василю Івановичу – доктору історичних наук, завідувачу кафедри Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: «Політика пам’яті в Україні щодо радянських репресій у західних областях (1939 -1953 рр.)»;

Каганову Юрію Олеговичу – доктору історичних наук, проректору з науково-педагогічної роботи Запорізького національного університету МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: «Людина і влада: радянський експеримент в Україні 1920-х – 1991 рр.»;

Корольову Ігорю Руслановичу – доктору філологічних наук, старшому науковому співробітнику Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: «Національна кооперативна комунікативна поведінка: когнітивно-семіотичний і дискурсивний аспекти»;

Косогор Анні Олексіївні – доктору фізико-математичних наук, старшому науковому співробітнику Інституту магнетизму НАН України та МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: «Керування функціональними властивостями сплавів з ефектом пам’яті форми та наноструктур на їх основі»;

Кравченко Оксані Олексіївні – доктору педагогічних наук, декану факультету Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: «Соціально-психологічна реабілітація дітей та молоді з особливими освітніми потребами засобами інклюзивного туризму»;

Литвинчук Лесі Михайлівні – доктору психологічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: «Оптимізація психічного стану наркозалежних засобами музичного впливу»;

Ляшенку Якову Олександровичу – доктору фізико-математичних наук, професору кафедри Сумського державного університету МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: «Дисипація механічної енергії в осцилюючому адгезійному контакті: теорія і експеримент»;

Меньшову Олександру Ігоревичу – доктору геологічних наук, старшому науковому співробітнику Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: «Магнетизм ґрунтів – енергозберігаючий та експресний метод дослідження для потреб геології, екології та аграрного сектору України»;

Мичаку Сергію Володимировичу – доктору геологічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: «Внутрішня будова і кінематика Звіздаль-Заліської та Брусиловської зон розломів Українського щита та оцінка їх перспектив на корисні копалини»;

Нестеренко Катерині Сергіївні – доктору технічних наук, професору кафедри Національного авіаційного університету МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: «Методи підвищення якості функціонування космічних систем дистанційного зондування Землі за рахунок раціонального використання координатно-часового та навігаційного забезпечення»;

Одарченку Роману Сергійовичу – доктору технічних наук, старшому науковому співробітнику Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: «Технологія моніторингу транспортної інфраструктури з використанням безпілотних авіаційних комплексів та системи зв’язку 5G»;

Пальчикову Віталію Олександровичу – доктору хімічних наук, директору науково-дослідного інституту Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: «Конструювання N,O,S-вмісних гетероциклів із залученням нових каталітичних систем»;

Пасіцькій Оксані Ігорівні – доктору історичних наук, старшому науковому співробітнику Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: «Роль УГКЦ у соціально-економічному розвитку Галичини (перша третина ХХ ст.)»;

Редько Яні Володимирівні – доктору технічних наук, доценту кафедри Київського національного університету технологій та дизайну МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: «Нанотехнології створення інноваційних текстильних матеріалів зі спеціальними властивостями»;

Самілі Андрію Петровичу – доктору технічних наук, доценту кафедри Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: «Структурний та функціональний синтез цифрового обчислювального ядра ядерного квадрупольного резонансного детектора вибухових та наркотичних речовин»;

Солдаткіну Олександру Олексійовичу – доктору біологічних наук, провідному науковому співробітнику Інституту молекулярної біології і генетики НАН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: «Розробка та оптимізація нових підходів створення електрохімічних мультиферентних біосенсорів»;

Стельниковичу Сергію Володимировичу – доктору історичних наук, професору кафедри Житомирського державного університету імені Івана Франка МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: «Україна в роки Другої Світової війни: соціальна реальність та історична пам’ять»;

Стороженко Марині Сергіївні – доктору технічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту проблем матеріалознавства ім.

І. М. Францевича НАН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: «Фізико-хімічні основи створення металокерамічних покриттів систем «сплав на основі нікелю – ТіCrC» для підвищення зносо-стійкості деталей авіаційної та наземної техніки»;

Томашевському Роману Сергійовичу – доктору технічних наук, директору навчально-наукового інституту Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: «Інформаційно-вимірювальна система ідентифікації та прогнозування серцевих порушень на основі моніторингу ритмів серця»;

Фауре Емілю Віталійовичу – доктору технічних наук, професору кафедри Черкаського державного технологічного університету МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: «Розробка методів і протоколів інтегрованого захисту інформації на основі факторіального кодування даних для мобільної системи інформаційного обміну»;

Шаповалу Степану Петровичу – доктору технічних наук, доценту кафедри Національного університету «Львівська політехніка» МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: «Новітні системи сонячного теплопостачання, що суміщені із зовнішніми огородженнями енергоефективних будівель і споруд»;

Шевченко Ганні Миколаївні – доктору економічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: «Організаційно-економічний механізм управління змінами в сфері оздоровчої релаксації в умовах пандемії COVID-19»;

Шульзі Євгенію Вікторовичу – доктору юридичних наук, доценту кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: «Правове забезпечення енергетичної безпеки України в умовах євроінтеграції»;

Щербань Наталії Дмитрівні – доктору хімічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: «Нові ефективні цеоліт- та вуглецьвмісні каталізатори екологічно сприйнятливих процесів перетворення відновлювальної сировини в цінні органічні сполуки».

2. Апарату Верховної Ради України забезпечити згідно з цією Постановою виплату іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук починаючи з 1 січня 2021 року.

Голова Верховної Ради України Д. РАЗУМКОВ.

м. Київ, 14 липня 2021 року.

№ 1641-IX.